Nisma e dytë që do të shqyrtohet sot është Vendimi i komandantit të Postës ushtarake 4770 Kumanovë.

Si pikë e tretë në rend të ditës është Kërkesa për mbrojtje të lirive dhe të drejtave të dorëzuar nga ish-kryetari i Gjykatës Themelore Penale – Shkup, Vlladimir Pançevski, kundër aktgjykimeve të Gjykatës Themelore – Veles dhe Gjykatës së Apelit – Shkup.