“Si rektor do të udhëheq dhe menaxhoj me UNT në mënyrë efektive, efikase me transparencë dhe me ndershmëri. Do të punojmë në përmisimin e kushteve të studimit, sigurimin e infrastrukturës, renovomin e objekteve ekzistuese në Kazermën ‘Ilinden’ dhe ndërtimin e kampusit studentor. Bashkërisht do të punojmë në digjitalizimin dhe përmirësimin e performancës së administratës dhe ofrimin e shërbimeve efektive për studentë dhe klientë të tjerë. Prioritet të veçantë do ti kushtojmë avansimit të mësimdhënies dhe mësimxënies me metoda dhe teknika të reja, hulumtimit shkencorë, zhvillimit dhe avansimit të kuadrit mësimorë në UNT por edhe në rekrutimin e kuadrit të ri”, tha gjatë fjalimit të tij rektori Izet Zeqiri.

Rektori i deritanishëm Prof.dr. Azis Pollozhani prezantoi para të pranishmëve aktivitetet që ka ndërmarë deri tani, ndërsa i uroi rektorit të ri Zeqiri suksese në ngritjen e mëtejme të UNT-së.