Ja vendimet e miratuara nga Qeveria sot

0
73

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e sotme të 55-të e miratoi Dekretin për metodologjinë për shpërndarjen e të hyrave nga tatimi mbi vlerën e shtuar për komuna për vitin 2023.

Sipas dekretit, Ministria e Financave përgatit përllogaritje për shpërndarjen e të hyrave nga tatimi mbi vlerën e shtuar të dedikuara për komunat, gjatë së cilave mjetet nga dotacioni shpërndahen në një pjesë fikse në shumë prej 3 milionë për të gjitha komunat dhe Qytetin e Shkupit dhe pjesa e ndryshueshme e cila shpërndahet sipas formulës matematikore varësisht nga numri i popullsisë, sipërfaqes së komunës, numrit të vendbanimeve në atë komunë.

Me dekretin për shpërndarje e të hyrave nga tatimi mbi vlerën e shtuar për komunat për vitin 2023, realizohet vazhdimësi në përfitimet nga decentralizimi fiskal për pavarësimin plotësues financiar dhe efikasitetin e vetëqeverisjeve lokale për të qenë më afër qytetarëve dhe për një shkallë më lartë të zhvillimit ekonomik të njësive lokale.

Në këtë mbledhje Qeveria e shqyrtoi dhe e miratoi Informacionin për mbledhjen e dytë zë mbajtur të Komitetit për negociata për arritjen e Marrëveshjes për ndërtimin e Korridorit 8 (aksi rrugor: Tetovë – Gostivar – Bukojçan dhe Projekti për autostradën Trebenisht – Strugë – Qafëthanë) dhe Korridori 10 d (aksi rrugor i autostradës Prilep – Manastir) në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në të cilën është formuar ekip për shpronësimin të udhëhequr nga Ministria e Financave dhe në të cilën janë përfshirë përfaqësue4s për zbatim efikas të këtij procesi.

Sipas këtij informacion, Qeveria e ka angazhuar Ndërmarrjen Publike për Rrugë Shtetërore që në afat prej 10 ditësh të themeloj Njësi projektuese për zbatimin e projektit, i cili është paraparë me Marrëveshjen për Ndërtim me partnerin strategjik “Bechtel and Enka” për ndërtimin e infrastrukturës së Korridorit 8 (Tetovë. Aksi rrugor- Gostivar – Bukojçan dhe projekti për autostradën Trebenishtë – Strugë – Qafëthanë) dhe Korridorin 10d (aksi rrugor për autostradën Prilep – Manastir).

Fillimi i punimeve në këto autostrada është parashikuar për në muajin gusht dhe shtator të këtij viti.
Qeveria në mbledhjen e sotme e shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për iniciativën për miratimin e Memorandumit për mirëkuptim për shkëmbim elektronik të të dhënave ndërmjet Drejtorisë Doganore të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Organit të Pavarur për të Ardhura Publike (OPAP) të Republikës së Greqisë dhe e pranoi tekstin e harmonizuar të Memorandumit.

Me këtë Memorandum për mirëkuptim, në përputhje me legjislacionin e BE-së dhe legjislacionin naciohnal në fushën e shkëmbimit të të dhënave, mundësohen masa për lehtësimin e trafikut rrugor në korridoret e gjelbra, masa kundër mashtrimit doganor, përshpejtimin e procedurave doganore dhe reduktimin e dokumenteve të nevojshme dhe kontrollet doganore.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here