29.8 C
Skopje

Gjykata Kushtetuese do të mbajë sot seancë. Këto janë lëndët për të cilat do të diskutohet

Gjykata Kushtetuese sot do të mbajë seancë për të diskutuar për tri lëndë.

Lënda e parë është e paraqitur nga Dr. Marjan Popeski dhe ka të bëjë me kontestimin e nenit 200 paragrafi 5 i Ligjit për falimentim (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 34/2006, 126/2006, 84/2007, 47/ 2011, 79/2013, 164/2013, 29/2014, 98/2015 dhe 192/2015).

Sipas pretendimeve nga iniciativa, neni 200 paragrafi 5 i Ligjit për Falimentimin, i kontestuar nuk është në përputhje me nenin 8 paragrafi 1 alineja 6 të Kushtetutës (mbrojtja juridike e pronës), si dhe neni 9 paragrafi 2 i Kushtetutës, sipas të cilit qytetarët para Kushtetutës dhe ligjeve janë të barabartë. Parashtruesi i iniciativës kërkon shfuqizimin e nenit 200 paragrafit 5 të Ligjit, sepse konsideron se një dispozitë e tillë i mundëson personit juridik që nuk ka zotësinë e palës ndërgjyqëse të vazhdojë të zhvillojë procedurë gjyqësore, që në praktikë do të nënkuptonte se personi juridik është i falimentuar dhe pas fshirjes nga regjistri gjyqësor mund të zhvillojë kontest.

Rasti i dytë ka të bëjë me kundërshtimin e pjesës “ose pezulluar ose revokuar” nga paragrafi 3 i nenit 57 të Ligjit për planifikim hapësinor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 32/20120), parashtruar nga Kristina Bachovska Sinkoli. , përmes avokatit Robert Bachovski Sincoli.

Sipas parashtruesit të iniciativës, pjesa e kontestuar e dispozitës në pjesën “ose pezullohet ose revokohet” nga Ligji për planifikim hapësinor nuk është në pajtim me nenin 8 paragrafi 1 alinetë 1, 3, 6, dhe 10, nenin 30 paragrafët 1 dhe 3, nenin 51 paragrafi 1 dhe neni 54 i Kushtetutës. Parashtruesi, ndër të tjera, thekson se mundësia ligjore për të mos nxjerrë ekstrakt nga plani detal urban nga plani aktual cënon të drejta dhe liri të shumta, pra, mbi të gjitha, të drejtën e ndërtimit që buron nga e drejta e pronës, e cila është me kushtetutë e garantuar.

Rasti i tretë që do të diskutohet nga gjyqtarët kushtetues është kërkesa për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave pas aktgjykimeve të Gjykatës Themelore Civile Shkup dhe Gjykatës së Apelit Shkup, të parashtruara nga Vlatko Stojanovski, përmes avokatit Filip Medarski.

Parashtruesi i iniciativës konsideron se aktgjykimet e të dyja gjykatave cenojnë lirinë e garantuar me Kushtetutë të shprehjes dhe nenin 10 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Sipas tij, shteti përmes institucioneve përkatëse shtetërore nuk ka garantuar sigurinë e tij më 27.04.2017 gjatë kryerjes së detyrës në Kuvend dhe të dyja gjykatat me aktgjykimet nuk i kanë marrë parasysh kërkesat e padisë për shkeljen e lirisë së shprehjes dhe ngjarjet që i kanë ndodhur, gjegjësisht sulmet e drejtpërdrejta ndaj tij në Parlament, sepse si gazetar ka raportuar për çështje me interes publik.

Marketing