Bekteshi: Me procesin e digjitalizimit do të racionalizohen edhe tarifat parafiskale

Tarifat parafiskale shpesh përmenden nga komuniteti i biznesit si një faktor që ndikon në konkurrencën e ekonomisë, duke marrë parasysh kërkesat e sektorit të biznesit për parashikueshmëri dhe racionalitet më të madh të barrës administrative nga të ashtuquajturat tarifa parafiskale, dhe në të njëjtën kohë të zbatimit të aktiviteteve të parashikuara në Planin e Veprimit për Strategjinë për ekonominë joformale, duke filluar nga viti 2019, Ministria e Ekonomisë ka realizuar një sërë aktivitetesh për krijimin dhe analizën me qëllimin përfundimtar – propozimet për optimizimin e tarifave parafiskale”, tha Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi në panelin “Politikat për racionalizimin e tarifave parafiskale dhe reformat për konkurrencë më të lartë” në kuadër të Forumit Ekonomik “Detyrat parafiskale – një pjesë e vogël në enigmën e konkurrencës”, organizuar nga Finance Think.

“Aktiviteti i parë që u krye ishte hartëzimi i tarifave parafiskale duke përdorur të dhënat nga katalogu i shërbimeve elektronike të MSHIA-s, që rezultoi me një listë prej 377 tarifës parafiskale. Është formuar një grup pune me përfaqësues nga të gjitha institucionet përkatëse, i cili përmes një procesi gjithëpërfshirës me pjesëmarrje aktive të komunitetit të biznesit përmes odave ekonomike shqyrton dhe jep propozime dhe mendime për tarifat parafiskale në vend. Duke filluar nga prilli 2022, Ministria e Ekonomisë po zbaton projektin “Racionalizimi i tarifave parafiskale” me mbështetjen teknike të Delegacionit të Komisionit Evropian. Analizat e bëra nga ekspertët e angazhuar në kuadër të projektit në bashkëpunim me të gjithë aktorët përkatës treguan se ka nevojë për një rregullim më të mirë sistematik të tarifave parafiskale dhe të tjera të natyrës jotatimore në vend, por edhe rritje të ndërgjegjësimit në me qëllim të diferencimit të tarifave parafiskale nga tarifat e tjera të natyrës jotatimore”.

“Aq më tepër që nga analizat e bëra në kuadër të projektit rezultoi se nga gjithsej 377 tarifa, 255 janë tarifa administrative dhe janë të rregulluara në tarifën e Ligjit për Tarifat Administrative, pjesa tjetër e pagesave jotatimore janë të rregulluara me ligje të tjera materiale gjithsej 117, ndërsa tarifat që ngarkohen nga organet e pavarura administrative dhe gjithashtu tarifat që shkojnë direkt në buxhetin e organit janë gjithsej 46”, tha Bekteshi.

Sipas ministrit, procesi i sistemimit të këtyre tarifave kërkon miratimin e akteve që do të sigurojnë kuadrin ligjor për vendosjen, monitorimin dhe mbikëqyrjen e tarifave të natyrës jotatimore, përfshirë detyrimet parafiskale, si dhe krijimin e mjeteve për sistematizimin e mëtejshëm të tarifave që do të sigurojnë parashikueshmëri dhe transparencë më të madhe.