Kufizohet përdorimi i celularëve, po mendohet për kthimin e uniformave në shkolla dhe rregulla për veshjen e mësimdhënësve!

Po kufizohet përdorimi i celularëve, po mendohet kthimi i uniformave në shkolla dhe po propozohen rregulla për veshjen e mësimdhënësve – ka bërë të ditur ministri i Arsimit Jeton Shaqiri

Kufizimet për përdorimin e celularëve nëpër shkolla, uniformat shkollore, kodi i veshjes si për mësimdhënësit ashtu edhe për shërbimet profesionale, takime dhe konsultime të rregullta se si të përmirësohet siguria në shkolla – janë vetëm një pjesë e dhjetë rekomandimeve të miratuara nga Qeveria e Maqedonisë së Veriut në seancën e saj të fundit, shkruan Indeks.mk

Qëllimi, sipas Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës është që të reagohet me kujdes dhe korrektësi në këtë periudhë, siç thonë ata, jashtëzakonisht të ndjeshme, me qëllim rritjen e sigurisë në shkolla dhe parandalimin e dhunës fizike. Alarmi për luftën kundër dhunës së bashkëmoshatarëve dhe bullizmit u ngrit pas disa ngjarjeve në Beograd dhe në rajon.

“Besoj në efektivitetin e masave”, tha ministri i Arsimit dhe Shkencës, Jeton Shaqiri, i cili theksoi se rekomandimet do të ruajnë paqen në shkolla dhe do të ndërtojnë një mjedis shkollor harmonik. Masat janë rezultat i një procesi të gjerë konsultimi me aktorë të shumtë dhe kanë marrë sugjerime e mendime edhe nga komuniteti akademik dhe nga ekspertët.

“Rekomandojmë që të gjitha komunat në bashkëpunim me Qendrat Ndërkomunale për Punë Sociale, të formojnë ekipe ekspertësh në nivel komune, fokusi i punës së të cilave do të jetë biseda individuale me secilin fëmijë/nxënës në secilën shkollë. Rekomandimi i dytë është që Këshilli Shtetëror për Parandalimin e Delikuencës së Fëmijëve në periudhën e ardhshme të forcojë komunikimin me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës në drejtim të ndërmarrjes së aktiviteteve për ndërtimin e një klime besimi dhe mirëqenieje në shkolla”, tha Shaqiri, prcjell Indeks.mk

A PO KTHEHEN UNIFORMAT NË SHKOLLA?

Me konkluzionin e tretë, udhëzohen të gjitha shkollat ​​fillore dhe të mesme që të mbajnë takime me të gjithë prindërit/kujdestarët me temën e përmirësimit të proceseve, sigurisë, organizimit dhe kushteve në objektet shkollore dhe mjedisin. Në takime, siç informoi Shaqiri, është e nevojshme të hapet tema nëse uniformat shkollore duhen si kod veshjeje për nxënësit, që prindërit të njihen me kodin etik të mësimdhënësve, si dhe të shqyrtohet plotësimi i kodeve ekzistuese me rregullat e veshjes së personelit mësimor dhe shërbimeve profesionale.
Në situata krize që mund të ndikojnë negativisht në sjelljen e nxënësve, është e nevojshme që drejtuesit, mësuesit dhe shërbimet profesionale të përgjigjen në mënyrë të duhur, të diskutojnë dhe ndikojnë në gjendjen mendore të të rinjve, të ofrojnë mbështetje për të kapërcyer sfidat dhe për të mundësuar qetësimin e pasigurisë dhe ruajtjen e sigurisë në shkollë.

PROTOKOLLI I TELEFONIT CELULAR

“Shkollat ​​do të duhet të bëjnë një protokoll për mënyrën e përdorimit të celularëve të nxënësve dhe mësuesve gjatë orëve të mësimit dhe në mjediset e shkollës. Përdorimi i celularëve në klasa duhet të jetë i kufizuar në mënyrë që të inkurajohet diskutimi, shkëmbimi i ideve, bisedat e hapura, fokusimi në përmbajtjen mësimore dhe më shumë”, thotë Shaqiri.

Rekomandimi i gjashtë i referohet Ministrisë së Arsimit dhe Byrosë së Zhvillimit të Arsimit, të cilat duhet të përgatisin një listë burimesh që do të diskutohen në klasë mes mësuesve dhe nxënësve dhe do të shërbejnë për përmirësimin e mirëqenies së nxënësve. Me rekomandimin e shtatë, komunave dhe qytetit të Shkupit u rekomandohet në Programin e ri vjetor për punën e shkollave që të zhvillojnë programe parandaluese të dhunës fizike, si dhe të promovimit të mirëqenies së nxënësve, mbrojtjen nga dhuna, keqpërdorimi, neglizhenca, parandalimi i diskriminimit, bashkëpunimi me prindërit. Aktivitete nevojiten gjithashtu për zhvillimin e aftësive dhe gjendjes emocionale, për të reduktuar rrezikun e çrregullimeve psikologjike, ankthit dhe depresionit, me fokus të veçantë te nxënësit që janë në rrezik të shtuar.

Rekomandimet e mëposhtme i referohen shkollave që duhet të sigurojnë kushte të vazhdueshme të pandërprera për bashkëpunëtorët profesionistë për t’u fokusuar në klimën e shkollës, kujdesin për shëndetin mendor dhe mirëqenien e nxënësve dhe kjo do të thotë të ketë kushte hapësinore për takime individuale me nxënësit në çdo kohë.

Rekomandimet hyjnë në fuqi menjëherë. Ministri Jeton Shaqiri apeloi që ata të respektohen plotësisht, pasi është përgjegjësi e përbashkët të ruhet paqja dhe siguria në shkolla, si dhe të përballemi me dhunën.