“Peace Forum Dialogue” për herë të dytë mirëpret liderët e rinj

Konkursi për t’u paraqitur ështëi hapur deri premten, kandidatët duhet paraqesinletër motivuese dhe biografinë e tyre këto e-maile:peaceforumdialogue@mpsoz.gov.mk и pfd@mpsoz.gov.mk.

Shkup, 7 gusht/indeks.mk-Edhekëtë vit Ministria për SistemPolitik dheMarrëdhënieNdërmjet Bashkësiveo rganizon Shkollën për Liderë rinj“Peace Forum Dialogue”, me rastin e shënimit 22 vjetorit Marrëveshjes Ohrit.

Shkolla do mbahet nga 11 deri 13 gusht Mavrovë, kurse ligjëruesit do jenë nga fusha ndryshme akademike dhe politike, si RadmilaSekerinska ish-ministre e Mbrojtjes Maqedonisë Veriut, profesorët universitarë Marjan Gjurovskinga FakultetiFilozofik, Mersim Maksuti ngaFakulteti iDrejtësisë, Lidija Georgieva nga Fakulteti Filozofiketj.

Kjo shkollë është një mundësishumë e mirë për gjithë rinjtë inkuadrohen njohjen e sistemit politik Maqedonisë Veriut, si dhembi ngjarjet politike brenda vendit dhe botë.Pjesëmarrësit  nga viti i kaluar theksojnë se kjo shkollë ka qenë një mundëi shumë e mirë pasurimin e njohurive tyre si aspektin politik, ashtu edhe përfitimine njohurive me anëshoqërimit me rinj tjerë.  

Nga Ministria për Sistem politikna njoftojnë se konkursi vazhdon jetë i hapur deri ditën e enjte 10 gusht ku mund paraqiten interesuarit cilët duhet paraqesin letrën motivuese dhe dhënat biografike e-mailet e ministrisë:  peaceforumdialogue@mpsoz.gov.mk и pfd@mpsoz.gov.mk.

Sivjet kjo shkollë mbahet përherë dytë, ndërkaq pjesëmarrësit e vitit kaluar janë ndarë kënaqur me atë u ka ofruarshkolla. Njëri prejtyre, Deniz Miftari thotëse gjenerata e parë e shkollës përdrejtues rinj ishte një përvojë e mrekullueshme për.

“Para gjithash, ishte njëkënaqësi e madhe ditën e Marrëveshjes Kornizë Ohrit, përvjetorin e saj, unë dheshumë rinj tjerë nga vendikemipasur mundësinë marrimpjesë bashku një shkollëpërliderë rinj me drejta plota dhe barazi, me bashkëqytetarëtnga bashkësitëtjera etnike. Duke pasurparasysh se MarrëveshjaKornizëe Ohrit është themeli i vendittonë, mendoj se është njëboshtdhe themel i shkëlqyer me rastin e kësaj marrëveshjejeorganizohen shkolla tilla, nga cilat do dalin gjeneratate ardhshme liderëve rinj vendin tonë.

Programi ishte i qëlluar, sepsevetë temat ishin thelbësorepërsistemin tonë shoqëror dhemendoj se çdo i ri mund mësonteshumë nga atoleksione, dhe nga shoqërimi me rinj tjerë shoqërinë tonëmultikulturore, e ofronShkolla për Liderë Rinj”, thksoiMiftari.

Abdulselam Kamberi gjithashtu pjesmarrës vitin e kaluar u shpreh për përparësitë u kaofruar kjo shkollë rinjve.

Shkolla verore për lider rinj është organizuar vitin e kaluar mua personalisht kandihmuar shumë mësojrreth funksionimit sistemitpolitik shtetit respektivisht institucioneve. Shkolla tillaneve si rinjna nevojiten shumëedhe për formimin dhe ngritjentonë jetëne përditshme, sidhe integrimin tonë me grupe tjerashoqërore dhekulturore, duke na mundësuar formojmë njëprapavijë me njohuri ndryshme nga skenapolitike”, theksonKamberi.